Welcome to Vorpommern-Greifswald Landkreis

For cosmopolitanism and successful integration

زندگی روزمره

Advert

این دسته شامل راهنمایی در مورد ادغام را در زندگی روزانه. یک عنصر کلیدی برای که در حال یادگیری زبان آلمانی است. شما می توانید یا آلمانی با شرکت در یک دوره زبان یا در هنگام صحبت کردن به مردم محلی یاد بگیرند. شما یک مقدار مشخصی از پول هر ماه برای پوشش نیازهای روزانه خود را دریافت خواهید کرد. همچنین فرصت های مختلفی برای دریافت مواد غذایی ارزان یا رایگان، مبلمان و لباس شما ممکن است بخواهید برای استفاده وجود دارد.